W 98% jest przyczyną przewlekłego niedokrwienia kończyny i może doprowadzić do jej amputacji.

Schemat przeprowadzenia badania kostka – ramię

  1. Ułóż Pacjenta na kozetce na wznak i po chwilowym odpoczynku w pozycji leżącej  ( wg TASC II powinno to być 10 minut) przystąp do pomiaru wskaźnika kostka-ramię. Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, aby siła ciążenia nie wpływała na wynik ciśnienia tętniczego.
  2. Zmierz ciśnienie na obu kończynach górnych przy użyciu ślepego Dopplera i tradycyjnego sfingomanometru (klasyczny pomiar ciśnienia z tą różnicą, że zamiast słuchawki stetoskopu nad tętnicą ramienną umieszcza się sondę dopplerowską).  Do obliczeń wykorzystaj jedynie wyższy wynik ciśnienia skurczowego (w przypadku różnicy ciśnień na obu kończynach górnych).
  3. Po uprzednim zbadaniu tętna na kończynach dolnych ( dotyczy to: tętnicy grzbietowej stopy, która, przebiega na grzbietowej powierzchni stopy w przestrzeni między I a II kością śródstopia oraz tętnicy piszczelowej tylnej, której tętno jest zlokalizowane za kostką przyśrodkową) załóż mankiet sfingomanometru powyżej stawu skokowego na poziomie goleni. Przy pomocy ślepego dopplera odczytaj ciśnienie skurczowe na tętnicy piszczelowej tylnej a następnie na tętnicy grzbietowej stopy (stosując tą samą zasadę pomiaru ciśnienia co nad tętnicą ramienną). Do obliczeń wskaźnika kostka ramię dla danej kończyny dolnej wykorzystaj uzyskany wyższy wynik z tętnic danej kończyny.
  4. Zastosuj poniższy wzór do obliczeń:
  5. Przykład:

RR skurczowe na t.ramiennej lewej = 110 mmHG
RR skurczowe na t.ramiennej prawej = 120 mmHG
RR skurczowe na t.piszczelowej tylnej lewej = 90 mmHG
RR skurczowe na t.grzbietowej stopy lewej = 50 mmHG
RR skurczowe na t.piszczelowej tylnej prawej = 30 mmHG
RR skurczowe na t.grzbietowej stopy prawej = 50 mmHG

ABI kończyny dolnej lewej: 90/120=0,75
ABI kończyny dolnej prawej: 50/120=0,42